UNA PALABRA, NO DICE NADA Y AL MISMO TIEMPO ESCONDE TODO, UNA MIRADA, NO DICE NADA Y AL MISMO TIEMPO LO MUESTRA TODO

jueves, 5 de junio de 2008

DIA MUNDIAL DO MEDIOABIENTE


Decálogo do Partido Socialista sobre auga e cooperación

O acceso ao auga e garantir a preservación dos recursos dos seus ecosistemas asociados, son premisas fundamentais para lograr o desenvolvemento sostible. A loita contra a pobreza, o fame, a mortalidade infantil e a igualdade de xénero non son posibles sen facer fronte a este desafío.

Facilitar o acceso a fontes de auga potable, así como a un saneamento adecuado é imprescindible para o desenvolvemento dos países e a saúde dos seus habitantes.

É un problema que conta con marcadas desigualdades: entre os países ricos e os países pobres, entre as zonas urbanas e as rurais. Mentres que nos países desenvolvidos o 99% da poboación ten acceso a fontes de auga segura e ao saneamento, cando falamos dos países máis empobrecidos as cifras baixan a un 60% e un 38% respectivamente. Nas zonas rurais 2.000 millóns de persoas non teñen acceso ao saneamento.

Nacións Unidas alertou en repetidas ocasións sobre esta situación. Un dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio aposta por garantir a sustentabilidade medio ambiental, reducir á metade para 2015 a porcentaxe de persoas que non dispón de acceso sostible ao auga potable ou non poden custearlla.

España quere contribuír directamente á consecución destes obxectivos. Por iso, tal como o PSOE levaba no seu programa electoral, o Consello de Ministros aprobou un real Decreto polo que se crea a Oficina do Fondo de Cooperación para Auga e Saneamento, impulsando así o acceso ao auga e saneamento como elementos indispensables para o desenvolvemento social e o benestar humano.

Esta iniciativa, que ten o respaldo de Nacións Unidas, conta con 1.500 millóns de dólares para o cuadrienio 2008?2012.

Os Socialistas cremos que a xestión sostible da auga é un reto global e un desafío moral, e por iso apostamos por:

1. Favorecer a xestión integral da auga incluíndo a incorporación de medidas de adaptación a escenarios de cambio climático, a protección de recursos hídricos e a xestión destes con criterios de sustentabilidade ambiental.

2. Reforzar o sistema institucional dos países para unha adecuada xestión da auga, que favoreza unha xestión pública, transparente e participativa do recurso.

3. Garantir a conservación e o uso sostible dos recursos naturais ligados a ecosistemas acuáticos.

4. Garantir o acceso sostible ao auga potable e a servizos básicos de saneamento para os máis desfavorecidos por causa da escaseza deste recurso co fin favorecer as súas condicións de saúde e benestar.

5. Investir na construción e mellora de infraestruturas tanto hidrológicas como de saneamento para lograr un aproveitamento sostible dos recursos.

6. Desenvolver políticas de I D i que permitan implantar a tecnoloxía necesaria nestes países para a mellora dos sistemas de abastecemento, depuración ou reutilización da auga.

7. Apoiar e formar aos distintos colectivos (campesiños, indíxenas, novos, mulleres, etc.) en capacidades específicas para unha xestión eficiente da auga.

8. Sensibilizar á poboación da importancia do aproveitamento eficiente deste recurso, así como dos servizos de saneamento.

9. Loitar contra as desigualdades existentes entre os ámbitos urbano e rural en materia de acceso ao auga potable e os servizos de saneamento.

10. Colaborar cos Organismos Internacionais en favor do cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio, que neste ámbito implican reducir á metade, para 2015, o número de persoas que non teñen acceso a servizos de auga e saneamento

No hay comentarios: